دیده بان آزار

گفتنش درست نباشد، انجام دادنش هم درست نیست

اگر به زبان آوردنش درست نیست، انجام دادنش قطعا اشتباه است.


ترجمه و زیرنویس: فهیم آفرین اسدی