دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3189

من داخل ماشین نشسته بودم و منتظر دوستم بودم که بیاد پیشم و سوار ماشین بشه.آقایی اومد جلوی ماشین من ایستاد و شروع کرد به خود ارضایی جلوی من و به من نگاه میکرد.من به سرعت صحنه رو ترک کردم ولی هروقت یادش میافتم حالم بد میشه.حس منزجر کننده ایه!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/07/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: پارک ساعی