دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3470

وارد اداره ی بیمه شدم که مردی که جای پدرم بود با لحن زننده ای گفت جون عجب چشمایی. سکوت نکردم، به سمتش برگشتم و با صدای بلند گفتم: چی گفتی؟؟؟؟ خودش را به ان راه زد و گفت: چی گفتم؟ وقتی به او گفتم خجالت بکش داد زد خودت باید خجالت بکشی. کوتاه نیامدم و با یاداوری اینکه او یک بیشعور است از پله ها بالا رفتم و او هم ان جارا ترک کرد. چه قدر باید مطمئن باشی طرف جوابت را نمیدهد که توی یک مکان عمومی - دولتی دست به ازار بزنی.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/12/04
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: بیمه ی شعبه ی 29 تهران