دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3041

12 ظهر داشتم از کلاس نقاشی به خانه میرفتم سر کوچه که رسیدم ماشینی جلوی پایم ایستاد احساس کردم مزاحم است که از من آدرس پرسید آدرس را بهش گفتم خواستم برم دنده عقب آمد و دیدم آلتش را بیرون آورده تمام این مدت تظاهر کردم چیزی ندیدم و رفتم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/25
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: