دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3209

در مسیر دانشگاه به خانه روی پل رد میشدم و هیچ کسی اطراف نبود. پسری از روبرو آمد و دستش رو به بغل من زد. من خیلی خسته بودم و کلی بار تو دستم، و فقط تونستم ناسزا بگم. اونم سریع رفت. آزارگر جوان بود و غیر ایرانی.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/10/26
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پل عابر نهج البلاغه