دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2008

به طور متوالی با ماشین دنبالم میکردند و تیکه مینداختند و انتظار سوار شدن داشتند


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: گلستان
شهرستان: گرگان
آدرس محل: ناهارخوران