دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3133

این اتفاق دو سال پیش افتاده و من الان 18 سالمه. فصل زمستون بود تا ساعت 2 ظهر مدرسه بودم بعد از مدرسه برای ورزش به باشگاه رفتم و تا ساعت 6 بعد از ظهرتمرین داشتم بعد از تمرین مدت زیادی رو منتظر تاکسی بودم که یا صندلی جلو خالی باشه یا صندلی عقب خانوم نشسته باشه اما چون هم خسته بودم هم هوا خیلی سرد بود سوار تاکسی که دوتا پیرمرد صندلی عقب نشسته بودن شدم از خستگی سرمو به شیشه چسبوندم و چشمامو بستم چند دقیقه ای نگذشته بودم که احساس کردم چیزی روی پام حرکت میکنه اول فکر کردم اشتباه میکنم اما چشممو که باز کردم دیدم مردی که کنارم نشسته دستشو روی پام میکشه خیلی ترسیده بودم و هیچی به ذهنم نمیرسید ارنجشو گذاشته بود روی سینم و تکون میداد دستپاچه از راننده خواستم که نگه داره و مرد دستشو بیشتر به سینم فشار داد سریع از تاکسی پیاده شدم و توی اون هوای سرد تقریبا نیم ساعت پیاده روی کردم تا به خونه رسیدم و بین راه هم کسی به حال بدم رحم نکرد و هزاران متلک شنیدم.تا چندین روز حال روحی خیلی بدی داشتم و حتی از پدر خودم هم بیزار بودم و تا امروز یا سوار تاکسی نمیشم یا اگر ناچار به سوار شدن هستم انقدر منتظر میمونم تا تاکسی بیاد که صندلی جلوش خالی باشه!


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1396/12/15
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: فارس
شهرستان: مرودشت
آدرس محل: خیابان کمربندی_استادیوم