دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3115

از کتابخونه برمیگشتم.موتوری از جلوم رد شد.اول توجهی نکردم. تا دم در خونه که حدودا یک ربع پیاده طول میکشه، با موتور میرفت و برمیگشت و میرفت و برمیگشت و میرفت و برمیگشت و من تنها کاری که کردم بی اعتنایی بود.مسیرم رو تغییر ندادم چون فکر کردم نکنه با ایجاد رعب و وحشت میخواد که من مسیرم رو عوض کنم و برم داخل کوچه فرعی و بخواد اونجا بهم حمله کنه یا وسایلمو بدزده و با اینکه وقتی نزدیک میشد نگران میشدم، اصلا بروز نمیدادم نگرانیمو تا نهایتا خسته شد و رفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/04/05
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: خیابان کاوه،مخابراتق