دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3468

پسره هم قد من بود کارگر اونجا بود. داشتم از بغل مغازه ها رد میشدم برگشت بهم گفت چطوری. محل ندادم رفتم تو مغازه ای که مامانم بود اومد به صاحب کارش کمک کنه از عمد از بغلم رد شد تنه زد منم برای اینکه مچش رو بگیرم از عمد رفتم سر راهش دستشو زد به آرنجم منم شروع کردم داد و بیداد مامانمم فهمید تا میخورد فحشش داد اونم فرار کرد ولی همش میخندید. دیدینش یه چک از طرف من بخوابونین تو گوشش که کاش خودم اینکارو میکردم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/12/03
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: باغ گل بالای پونک