دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3197

تو ون به خاطر نبود جا وایستاده بودم یک مردی موقع پیاده شدن از پشتم خودشو چسبوند بهم و بعد پیاده شد من بهش فحش دادم ولی هیچکس واکنشی نشون نداد و انگار نشنید! من پالتوی ساده مشکی داشتم !


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/10/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خراسان رضوی
شهرستان: -
آدرس محل: اخر سیدرضی