دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2010نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/01/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: صادقیه، بیمارستان این سینا