دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3462

در حال رانندگی بودم و از سر کار می آمدم، با ماشین مرا تعقیب و سعی در صحبت داشت، با بیتوجهی من مدام جلوی ماشین من میپیچید و راهم را سد میکرد، رفتار او علاوه بر آزار آشکار، خطرناک هم بود چرا که مدام مرا مجبور میکرد ترمز بگیرم یا به نحوی از او فرار کنم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/16
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: