دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3114

از مترو پیاده شدم.جلوی من یک خانم بلند قد و خوش اندام راه میرفت.ماشینی کنار پیاده رو پارک بود و درش باز بود.ک م کم که بهش نزدیک شدم متوجه شدم در حال خودارضاییه. نمیدونم به کی نیگاه میکرد؟شاید به تمام خانم های پیاده رو. قدم هامو تند تر کرد. نمیدونم چرا به نظرم رسید افتاده دنبال اون خانوم. انقدر شوکه شده بودم که میخواستم زودتر برم خونه.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: اصفهان
شهرستان: اصفهان
آدرس محل: جلوی ایستگاه متروی جابر