دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3214

تاریخی که ثبت کردم درست نیست فقط یادمه دوران کارشناسی بود با یکی از دوستام از انقلاب تا فردوسی قدم زدیم و موقع برگشت گفتیم از خیابون سمیه برگردیم. وسطای خیابون سمیه یه اقای تقریبا 35 ساله صدا زد خانوم. من و دوستم سرگرم صحبت بودیم متوجه‌ش نشده بودیم فکر میکردم که میخواد ادرس بپرسه برگشتم سمتش دیدم در ماشینش رو باز گذاشته بود و یه پاش بیرون بود و در حال خودارضایی بود فقط یک لحظه اون صحنه رو دیدیم و دوتامون پا به فرار گذاشتیم خلاف جهت خیابون چون خیابون سمیه ی طرفه س گفتیم ماشین داره نمیتونه دنبالمون بیاد و تو اولین فرعی رفتیم به سمت انقلاب ولی دیدیم که داره از روبه رومون میاد خودمون رو به بی ار تی رسوندیم و سریع سوار شدیم و تمام مدت میدویدیم حتی بعد اینکه سوار بی ار تی شدیم موازی با ما داشت حرکت میکرد و تعقیبمون میکرد تا اینکه تو ترافیک موند و گممون کرد بعد از اون هر بار از خیابون سمیه رد شدم نمیتونستم به راحتی نفس بکشم چون اولین باری بود که کسی جلوم عورت نمایی میکرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1395/02/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: سمیه