دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 2005نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/01/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: کرمان
شهرستان: سیرجان
آدرس محل: خیابان خواجو