دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3039

برای پیاده روی رفته بودم بیرون و منتظر اومدن دوستم بودم روی یه نیمکت نشستم تا دوستم بیاد که متوجه شدم اقایی پشت سرم وایستاده اما متوجه نشدم که قصد مزاحمت داره بلند شدم بیست قدم اونور تر یه سوپری بود داشتم میرفتم تو سوپری که دیدم اون اقاام شروع به حرکت کرد اما بازم متوجه نشدم که قصد مزاحمت داره تا اینکه وقتی از سوپر برگشتم دیدم کنار سوپر با یه لبخند مسخره وایساده من بی توجه بهش رفتم تا روی همون نیمکت بشینم که متوجه شدم باز داره دنبالم میاد کنجکاو شدم ببینم تا کی قرار بیاد برای همین به دوستم زنگ زدم وپیاده روی و کنسل کردم بعد همینجوری شروع کردم راه رفتن بعد یه دفه جهتمو عوض میکردم یا یه دفه از وسط خیابون میرفتم شاید نزدیک چهل دقیقه همینجوری گذشت و اون اقا بدون این که چیزی بگه فقط دنبالم راه افتاده بود بعد عصبی شذم بلند گفتم فازت چیه دوساعته منو تعقیب میکنی با یه لبخد مسخره گفت فاز خودت چیه معلوم نیست اصن کجا میخوای بری من با صدایی که همه بشنون داشتم باهاش بحث میکردم و خانوما و اقایونه زیادی از کنارم رد شدن و فقط نگاه میکردن بعد میرفتن فقط یکیشون که خانوم مسنی بود به من گفت دختر اگه مزاحمت شده تو جوابشو نده خودش میره پی کارش پسرن دیگه شیطونن تو خانوم باش سکوت کن اون موقع واقعا نزدیک بود گریم بگیره جای اینکهه اونو سرزنش کنن منو به خاطر اینکه میخواستم از حق خودم دفاع کنم و سرزنش میکردن من فقط رفتم سوار تاکسی شدم که پسره ام میخواست سوار شه که گفتم دربست میخوام پسره با پرررویی گفت میخوام ادرس خونتونو یاد بگیرم واقعا دلم میخواست بزنم تو دهنش بعد یه کاغذ انداخت تو ماشین ماشین که حرکت کرد دیدم نوشته نمیخواستم مزاحم شم فقط میخواستم ازت محافظت کنم:|


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/02/14
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: زیر 18 سال

استان: گلستان
شهرستان: گرگان
آدرس محل: جاده ناهار خوران نرسیده به سروش جنگل