دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3466

با دوستم که هر دو زن هستیم در پیاده رو مشغول صحبت ایستاده بودیم که یک موتوری که قبلتر در کوچه از کنارش رد شده بودیم وارد پیاده رو شد و آلت به دست لحظه ای جلوی ما ایستاد. همین که خیالش راحت شد دودول مبارک را دیده ایم گاز رو گرفت و سریع جیم زد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1399/11/24
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: میرزای شیرازی، مقابل درب گالری این‌جا