دیده بان آزار

شاهد آزار بوده‌ام - 3223

با دوستم در غرفه شب بازار مشغول خرید بودیم که ناگهان دوستم آشفته شد و دستم رو محکم گرفت و گفت پسری باسنم را لمس کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/09/08
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: هرمزگان
شهرستان: -
آدرس محل: مرکز شهر