دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3072

توی پاساژ رضا بودیم. آقایی دستشو زد به پشتم. داد زدم چرا دست زدی به پشتم. احساس می کردم باید همه مردم بفهمند این آقا نه تنها به من دست درازی کرده بلکه باید بدونند که به کجای اندام من دست زده. درحالی که داشت فرار می کرد چند بار داد زدم: برای چی دست زدی به پشتم؟


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/02
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: پاساژ رضا