دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3116

هر دفعه که میخواستم برم باشگاه باید از جلوی یه کبابی رد میشدم. چون همیشه هندزفری دارم فقط متوجه نگاه ها و پوزخندهای شاگرد اون کبابی میشدم. یه روز که خیلی هم عجله داشتم شنیدم که چی گفت. اولش رد شدم ولی یهو خونم به جوش اومد و برگشتم سمتش. سرش داد زدم که چی گفتی؟ شروع کرد انکار کردن. صاحب مغازه و چند تا مرد دیگه اومدن که برو آبروتو نبر. وقتی با جدیت تو روشون گفتم کسی که باید آبروش بره اینه که چرت و پرت بار دختر مردم میکنه ساکت شدن و هیچ کسی از من دفاع نکرد. جوری شد که به خودش اجازه داد سر من داد بزنه و تهدید کنه. منم سریع با پلیس تماس گرفتم و همونجا وایستادم تا اومد. حالا دردناکش اینجاست که آقای پلیس ظاهرا محترم به من گفت برو اینجوری بخوای شکایت کنی هی باید بری دادگاه و بیای. که البته من تا پاسگاه بردم اون مرتیکه عوضی رو. ولی در کل ولش کردن و اینکه دیگه دم در اون مغازه یا کل اون محل ندیدم کسی به خانمی متلکی بندازه. سکوت نکنیم لطفا.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/11/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: قزوین
شهرستان: قزوین
آدرس محل: