دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1984

پسره گفت سینه‌ت رو فلان کنم. بعد عصبانی شدم و داد زدم: مگه من با تو چی کار کردم که اینجوری گفتی؟ می دونستی تو با این طور حرف زدنت انگار با یه کارد رو پوستم زخم انداختی؟ انکار کرد. دوباره ادامه دادم: پس اگه با من نبودی با کی بودی؟ به خودت گفتی سینه‌ت رو فلان کنم. در نهایت معذرت خواست و رفت


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: