دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3126نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/06/31
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: بلوار چمران پل عابر پیاده به سمت خیابان شاهد