دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3082

صبح ساعت 7:45 دقیقه داشتم از تو کوچه‌مون می‌رفتم به سمت خیابون که تاکسی سوارشم که حس کردم یکی پشتمه. ترسیدم ولی به راهم ادامه دادم یه دفعه دستاشو بین پاهام حس کردم و جیغ بلندی زدم ولی هیچکس نبود! سرمو برگردوندم با قیافه کریهش زل زد بهم و خندید ترس رو تو چهره‌ام می‌دید و می‌خندید مریض بودم و بدن درد داشتم و نمی‌تونستم بدوم ونبالش ولی همش حس می‌کنم دست یکی بین پاهامه. دارم دیووونه می‌شم


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/05/25
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: -
آدرس محل: