دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1983

از این افرادی بود که آشغال‌ها رو جدا می‌کنند. بار خیلی خیلی بزرگی روی دوشش داشت. اومد به من گفت سینه‌ت رو ... . واقعا دلم نیومد سرش داد و بیداد کنم ولی خندم گرفت. بهش گفتم: برادر من تو به این سختی بار جمع کردی، کمرت 90 درجه خمه بعد بازم ولی از متلک گفتن نمی‌گذری. اول انکار کرد بعد عذرخواهی کرد و رفت.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/04
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: