دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1987

داشتم رانندگی میکردم. دخترم هم کنارم نشسته بود. توی کوچه‌ای مجبور شدم دور بزنم. باریک بود. دو مرد سوار موتور بودند. عقبی گفت: آخه چه فکری راجع به خودت کردی که داری دور میزنی؟ ناراحت شدم. اما مثل همیشه سعی کردم به توهینش عکس العملی نشان ندهم. انگار نشنیدم.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/09
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 35 - 45

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: میرداماد