دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 3027

سوار تاکسی بودن که راننده تاکسی شروع کرد به دست درازی کردن با اصرار زیاد من و باز کردن در ماشین، ماشین رو متوقف کرد و منو تهدید کرد


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/03/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: خوزستان
شهرستان: -
آدرس محل: کوروش