دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 930

یک مرد همراه با دوستش از کنارم رد شد، خم شد و در گوش من زمزمه کرد و رد شد، برگشتم صداش کردم داد زدم آقا، آقا با شمام برا چی به من متلک میگی و هزارو یک‌حرف دیگه جلوی مردم بارش کردم، سعی کرد با زور و بازو تهدیدم کنه ولی با قدرت هولش دادم و همینکه بقیه تونستن ببینن چه آدمیه برام کافی بود.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/12/12
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: