دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 1981نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/02/08
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: شیراز
آدرس محل: بین احمد اباد و‌والفجر_ خیابان مقداد