دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 953

دو بار توی کوچه با موتور جلوی منو گرفتن. جلوی در خانه ما وایستادن و ایجاد مزاحمت کردن


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1398/01/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 18 - 25

استان: فارس
شهرستان: فراشبند
آدرس محل: