دیده بان آزار

آزار دیده‌ام - 931

آقایون در حال خروج از اتوبوس بی آر‌تی‌ بودن. من منتظر بودم که سوار شم. یکی از مردهایی که از جلوی من در بین شلوغی رد می‌شد، بین پاهام رو لمس کرد. من هلش دادم و سرش داد زدم. سریع دور شد.


نوع آزار:
واکنش:
تاریخ: 1397/12/19
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
جنسیت آزار دیده: زن
محدوده سنی: 25 - 35

استان: تهران
شهرستان: تهران
آدرس محل: چهارراه ولیعصر، ایستگاه بی‌آر‌تی