دیده بان آزار

روایت

شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

چهارمحال وبختیاری / شهر کرد
تاریخ: 1397/04/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1396/02/13
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

اردبیل / اردبیل
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار توسط گشت ارشاد
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/02/07
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

همدان / نهاوند
تاریخ: 1378/08/18
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
با دوستان داشتیم می‌...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1383/09/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
حدود 10-12 سال پیش ک...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1396/08/05
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
دو نفر دوست منو دزدی...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

خوزستان / اهواز
تاریخ: 1395/02/12
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم / قم
تاریخ: 1391/05/05
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
یک روز تابستانی با پ...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران تاریخ: 1392/12/20
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
پاساژ بسیار شلوغ بود...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1389/11/14
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
صندلی عقب تاکسی دو م...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/03/10
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1394/02/24
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: 25 - 35
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

قم تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 5 تا 11 صبح
محدوده سنی: 18 - 25
سوار تاکسی بودم تا ب...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

فارس / شیراز
تاریخ: 1397/02/29
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/03/27
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
مرد میانسال ! دقت کن...
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/10/11
محدوده زمانی: 11 تا 14 ظهر
محدوده سنی: 18 - 25
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

اصفهان تاریخ: 1397/05/02
محدوده زمانی: 19 تا 24 شب
محدوده سنی: زیر 18 سال
آزار دیده‌ام

آزار دیده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1395/08/20
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
توی تاکسی بودم و ساع...
شاهد آزار بوده‌ام

شاهد آزار بوده‌ام

تهران / تهران
تاریخ: 1397/05/01
محدوده زمانی: 14 تا 19 بعد از ظهر
محدوده سنی: 25 - 35
تیکه انداخت